teknolojia ba ita nian nesesidade

FasilidadeFasilidadeFasilidadeEsepsionais

Professional, konfiavel, seguru, nudar chave fundamental ba fornesimentu ami nian fasilidade ba kliente hotu-hotu

Servisu Kompletu Website...

Ekipa Dezenvolvimentu Software prontu atu dijitaliza sistema informasaun Governu nian, komesa husi Analiza, Dezenu, Dezenvolvimentu, rejistrasaun naran dominu, hospedajen, teste, treinamentu, manutensaun no apoiu teknika

Migrasaun Website...

Tekniku profisionais iha fatin atu ajuda halo migrasaun konteudu website tuan ho ninian baze dadus husi fatin hospedajen privada sira mai iha hospedajen Governu

Konsulta Teknika...

Ami nian profisional ofisial sira prontu atu aponta ita nian problema teknika relasiona ho hospedajen, dezenvolvimentu, rejistu naran dominiu Governu nian no seluk seluk tan

teknolojia ba ita nia nesesidade

RekursuRekursuRekursuEsepsionais

Web hosting Governu ne’ebe administra husi Ajensia TIC TIMOR I.P. oferese rekursu sira ne’ebe konfiavel atu garantia ita nian kontinuidade servisu lorloron nian no mos asegura ita nian dadus .....

SSL gratuita

Kada dominiu Governu ne’ebe rejistradu no rai nia konteudu iha ne’e sei protejidu ho SSL.

Banda Larga laiha limitasaun

Sentru dadus Governu sei garante banda larga ne'ebe sufisiente ba ita nian web portal hodi publiku asesu ho laiha limitasaun.

Regular Backup

Konteudu ne'ebe rai iha sentru dadus Governu sei automatikamente halo backup regularmente ba iha fatin seguru.

Aplikativu pre-instaladu

Sistema hospedajen Governu fornese mos pre-instala apps, nudar rekursu feramenta ida neebe ajuda ita boot sira hodi hari'i website ho lais.

Suporta idioma programasaun oioin

Hospedajen website Governu suporta tipu idioma programasaun oioin.

Apoiu Tekniku 24/7

Espertu teknika sei online atu fo'o asistensia teknika refere ba ita boot sira nian difikuldade teknika sira.

"nee hanesan privilejiu boot ida sai nudar parte husi prosesu dezenvolvimentu iha rai doben ida nee"

AMI NIAN Ekipa dezenvolvimentu Ekipa dezenvolvimentuEkipa dezenvolvimentu

--Imajinasaun importante liu konesimentu. ba konesimentu iha limitasaun, enkuantu imajinasaun kobre mundu tomak, estimula progresu, kontribui mudansa ba evolusaun. --(Albert Einstein)

Ami fornese web hosting ba Instituisaun Governu no Orgaun Estadu sira seluk no temporariamente gratuita

Sistema web hosting no dezenvolvimentu sistema, ne\'ebe dezenvolve no jere husi profisionais TI Timor oan.