Kada dominiu guvernu ne’ebe rejistradu no rai nia konteudu iha ne’e sei protejidu ho SSL.